Mantelzorgcompliment aanvragen

Zorg aan een hulpbehoevende verleent

Die hulp wordt onbetaald verleend. Veel mensen zijn chronisch ziek, gehandicapt of zijn om een andere reden aangewezen op hulp van anderen. Ze kunnen daar dan professionele hulp voor inhuren. Een alternatief is mantelzorg. Een mantelzorger is een familielid, een vriend of een kennis, die, voor langere tijd.

Mantelzorgcompliment aanvragen

Mantelzorgcompliment aanvragen

De overheid waardeert het werk van mantelzorgers. Immers, het feit dat mantelzorgers onbetaald en frequent hulp verlenen, betekent dat er door de hulpvragers veel minder gebruik gemaakt wordt van de AWBZ en er dus veel overheidsgeld wordt uitgespaard. Daarom kan de hulpvrager een keer per jaar een mantelzorgcompliment aanvragen, zelfs bij het verlenen van hulp voor onder andere ouderen en mensen met mentale gezondheidsproblemen.

De procedure

Allereerst dient de hulpvrager dan wel te beschikken over een indicatie voor AWBZ-zorg. Die vraagt hij aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in de eigen gemeente. Iedere hulpvrager, die over een dergelijke indicatie beschikt, krijgt een maal per jaar bericht van de SVB (Sociale Verzekerings Bank) dat hij een mantelzorgcompliment kan aanvragen. Hulpvrager en mantelzorger vullen dat formulier allebei in, ondertekenen het en sturen het terug naar de SVB.

Uitbetaling

U moet het mantelzorgcompliment aanvragen vóór 1 oktober. Voldoet een en ander aan de voorwaarden dan krijgt de mantelzorger rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) het compliment uitbetaald. Dit is een belastingvrij bedrag van € 200.-Een hulpvrager kan elk jaar voor maximaal één mantelzorger zo’n mantelzorgcompliment aanvragen.